پرینت 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

از آموزگار تعاریف و شناختارهای فراوانی در فرهنگ‌های تخصصی و همگانی آورده شده است. درفرهنگ فارسی عمید، آموزگار هم ارز با واژه‌هایی مانند: تعلیم دهنده، آموزاننده و معلم آورده شده است. در واژه نامه دهخدا نیز آموزگار را به معنی آموزاننده

شناختار کارترز از آموزگار

کارترز، درفرهنگ آموزش و پرورش چندین شناختار ازآموزگار آورده است:

۱. برای آموزش توانایی‌های دانش آموزان، بنمایه‌ها را فراهم می‌کند.

۲. برای آموزش زمینه را آماده می‌سازد.

۳. شیوه آموزش را به شاگردان نشان می‌دهد.

 

Learn about: